BAKIR OCAĞI KAPASİTE ARTIŞI, CEVHER ZENGİNLEŞTİRME TESİSİ VE ATIK DEPOLAMA TESİSİ PROJESİ

PROJE BİLGİLERİ

PROJE SAHİBİNİN ADITRUVA BAKIR MADEN İŞLETMELERİ A.Ş.
(13.08.2020 de %100 hissesi Eti Bakır A.Ş.’ye satılmıştır)
MERKEZ ADRESİTuran Güneş Bulvarı No:86 Kat:4 ÇANKAYA/ANKARA 
ÇANAKKALE OFİSETİLİ KÖYÜ, ÇAN- ÇANAKKALE
PROJENİN ADI87513 Ruhsat Nolu Sahada
“BAKIR OCAĞI KAPASİTE ARTIŞI, CEVHER ZENGİNLEŞTİRME TESİSİ VE ATIK DEPOLAMA TESİSİ”
RUHSAT NUMARASI87513
PROJE BEDELİ923.000.000 TL (130 milyon USD)
PROJE İÇİN SEÇİLEN YERHacıbekirler Köyü Mevkii, Bayramiç/ÇANAKKALE
ÇED RAPORU HAZIRLAYAN KURULUŞMİTTO DANIŞMANLIK A.Ş
İlkbahar Mahallesi 611.Sok. No:7 06550 Çankaya/ANKARA/TÜRKİYE
ÇED RAPORU TAMAMLANMASI 2021 YILI MART AYI
ORMAN İZİNLERİNİN ALINMASI MART – TEMMUZ 2021
İNŞAAT VE MADENCİLİK BAŞLANGICIAĞUSTOS VEYA EYLÜL 2021
PROJE ÖMRÜ      19 YIL
İNŞAAT VE HAZIRLIK      2 YIL
İŞLETME DÖNEMİ15 YIL
KAPATMA DÖNEMİ2 YIL
TESİS KAPASİTESİ  YILDA 5 MİLYON TON CEVHER İŞLEME
ÇALIŞACAK PERSONEL SAYISI   İNŞAAT DÖNEMİ              2.000 KİŞİ
İŞLETME DÖNEMİ            1.000 KİŞİ

PROJENİN ÖZETİ

Truva Bakır Maden İşletmeleri A.Ş. (Truva Bakır) tarafından; Çanakkale ili, Bayramiç ilçesi, Hacıbekirler Köyü mevkiinde “87513 Ruhsat Numaralı Sahada Halilağa Bakır Ocağı Kapasite Artışı, Cevher Zenginleştirme Tesisi ve Atık Depolama Tesisi” projesi planlanmaktadır.

Halilağa Bakır Projesinde 2 yıl arazi hazırlık ve inşaat dönemi, 15 yıl işletme dönemi ve 2 yıl kapatma dönemi olmak üzere toplam 19 yıl proje ömrü planlanmıştır. Projenin ekonomik ömrü boyunca 90 milyon ton cevher üretimi planlanmaktadır. Arama faaliyetleri esnasında yaklaşık 70.000 m sondaj çalışması yapılmış olup, yaklaşık 20.000 mt daha sondaj yapılması düşünülmektedir.

Projenin hazırlık ve inşaat aşamasında 2.000 kişi, işletme aşamasında ise 1.000 kişi istihdam edilecektir.

Halilağa Bakır Projesi kapsamında sadece sahada bulunan bakır cevherinin flotasyon ile zenginleştirilmesi hedeflenmektedir. Açık ocak işletmeciliği ile yılda 6 milyon ton cevher üretilecek ve kırıldıktan sonra flotasyon tesisine iletilecektir.

Projenin işletilmesi sırasında uygulanacak madencilik metodu, delme, patlatma, yükleme ve taşıma yöntemlerinin koordineli bir şekilde yapıldığı ‘’Patlatmalı Açık Ocak İşletmeciliği’’ dir. Açık Ocaktan üretilecek cevherler, cevher stok alanında geçici olarak depolanacaktır. Bilahare kırma tesisinde kırılan cevherler, zenginleştirme işlemine tabi tutulması amacıyla flotasyon tesisine iletilecektir Flotasyon tesisinde yüzdürülen Bakır cevheri mineralinden bakır konsantre elde edilecektir.

Proses sonucu oluşan atıklar, ulusal ve uluslararası tüm mevzuat göz önüne inşa edilecek atık depolama tesisinde depolanacaktır.

Açık Ocak’ta cevher üretimi yapılırken çıkacak cevhersiz pasa (kaya) Atık Depolama Tesisi gövde inşaatında kullanılacaktır.

Üretilecek bakır konsantre, Kamyonlarla Karabiga limanına taşınarak, buradan gemilerle Samsun İzabe Tesislerine gönderilerek, burada metalik Bakır elde edilerek ekonomiye kazandırılacaktır.

Faaliyet için fiili kullanılacak alanlar Bayramiç ilçesi Hacıbekirler ve Muratlar köylerine aittir. Proje kapsamında istihdam edilmesi planlanan personel başta Hacıbekirler, Muratlar, Halilağa, Yanıklar, Osmaniye, Yaylacık köyleri olmak üzere Çan ve Bayramiç ilçeleri ile Çanakkale’den istihdamı sağlanacaktır. Faaliyetler yılda 12 ay, ayda 30 gün ve 3 vardiya şeklinde yürütülecektir.

Projede yer alan açık işletme basamaklarının teşkilinde, atık depolama tesisinde ve diğer yapılarda, topoğrafya, çevre ve insan sağlığı en ön planda tutulup tüm mühendislik çalışmaları ulusal ve uluslararası standart ve normlara uygun olacak şekilde seçilmiştir.

Patlatmalar yalnızca daha önceden tedbirleri ve bildirmesi yapılarak gündüz zaman diliminde gerekli tüm önlemler alınarak yapılacaktır. Patlatma işleminde gecikmeli kapsüller kullanılarak yapılacak olup, çevrede bulunan yerleşim alanlarına zarar vermeyecek şekilde planlanacaktır.

Açık ocakta cevher üretimine başlamadan nebati toprak sıyrılarak ve projenin sonunda arazinin rehabilitasyonunda kullanılmak üzere depolanacaktır.

ÇED ALANI

Halilağa Bakır Projesi kapsamında belirlenen ÇED alanı, orman ve şahıs arazileri olmak üzere, toplam 587,72 ha olup, ÇED alanı üç ayrı poligondan oluşmaktadır.

1 No.lu ÇED Poligonu525,11 ha olup, fiziki kullanım alanı 284,21 ha dır.
42,28 ha şahıs arazisi ve 241,93 ha ise orman arazisidir.
2 No.lu ÇED Poligonu52,09 ha olup, fiziki kullanım alanı 25,93 ha dır.
Tamamı orman arazisidir.
3 No.lu ÇED Poligonu10,52 ha dır.
Tamamı orman arazisidir.

Halilağa Bakır Projesi kapsamında bu poligonlarda bulunacak tesis ve üniteler ise;

1 No.lu ÇED PoligonundaAçık ocak alanı, toprak depolama alanları, cevher stok alanı, cevher hazırlama ve zenginleştirme tesisi (kırma eleme ve flotasyon tesisleri), idari ve sosyal tesis alanı, patlayıcı madde depolama alanı, araç bakım alanı, güvenlik binası, misafirhane ve atık depolama tesisi (ADT) yer alacaktır.
2 No.lu ÇED PoligonundaTemiz su göleti alanı yer alacaktır. Tesis ve Hacıbekirler sulaması için Temiz Su Göleti yapılacaktır. Burada Madencilik faaliyeti olmayacaktır.
3 No.lu ÇED PoligonundaBurada 03/05/2012 tarih ve 2499 karar No.lu “ÇED Olumlu” kararı vardır. Ancak herhangi bir üretim faaliyeti olmayacaktır.

Çalışma başlangıcında ihtiyaç duyuldukça OGM’den orman izni alınarak, kademeli olarak ağaç kesimi yapılacak ve işin sonunda projesine uygun şekilde rehabilitasyon çalışması yapılarak saha ağaçlandırılacaktır.

ÇED alanı içerisinde bulunan ve üzerinde madencilik faaliyeti planlanan şahıs arazileri için tüm izinler kanun ve yönetmeliklere uygun şekilde alındıktan sonra faaliyetlere başlanacaktır. 

İSTİHDAM VE EKONOMİYE KATKI

Proje kapsamında istihdam edilmesi planlanan, inşaat aşamasındaki 2.000 kişi, işletme dönemindeki 1.000 kişi, başta Hacıbekirler, Muratlar, Halilağa, Yanıklar, Osmaniye, Yaylacık köyleri olmak üzere Çan ve Bayramiç ilçelerinden başlayarak istihdamı sağlanacaktır. Bu amaçla düzenlenecek eğitimler sonucunda tesis için kalifiye eleman ihtiyacı giderilirken, bölge için iş gücü ve kalifiye personel niteliğinin artması sağlanacaktır.

Hacıbekirler, Muratlar, Halilağa, Yanıklar, Osmaniye, Yaylacık köyleri olmak üzere Bayramiç ve Çan ilçeleri ile Çanakkale ve Türkiye olmak üzere istihdam çemberi oluşturulacaktır. Bu personelin eğitimi, yatırım kapsamında öncelikli çalışmalardan olacaktır. Bu amaçla düzenlenecek eğitimler sonucunda tesis için kalifiye eleman ihtiyacı giderilirken, bölge için iş gücü ve kalifiye personel niteliğinin artması sağlanacaktır.

Kullanılacak olan ekipmanların alımı, ekipmanların bakım, onarım ve yedek parça giderleri, yakıt giderleri, işçilerin gıda ve giyim giderleri, genel ve beklenmeyen giderler ile farklı birçok sektöre ekonomik girdi sağlanacaktır. Tüketim malzemeleri ve sarfiyat giderleri de civar köy ve ilçelerden karşılanacaktır.

Proje kapsamında sağlanacak istihdamla birlikte, yöredeki işsizlik oranının azalması beklenmekte olup, gelir düzeyinin artmasıyla gelecek ekonomik iyileşmeler, beraberinde sosyal hizmetler ve bölge altyapı yatırımlarına da aynı oranda katkı sağlayacaktır.

Bakır sanayi sektöründe yaygın bir kullanıma sahip olması nedeni ile hammadde arzında en çok talep gören metallerin başında gelmektedir. Bu sebeple ülkelerin ekonomik büyüme verilerinden oldukça fazla etkilenmektedir. 

Türkiye Bakır ihtiyacı yılda yaklaşık 400 bin ton olup, ülkemizin üretimi 100 bin ton kadardır. Yılda 100 bin ton hurdalardan geri kazanılmakta ve kalan 200 bin ton Bakır metali ithal edilmektedir.

Bu proje ile hem önemli bir istihdam oluşturulmakta ve hem de yılda 18.000 ton bakır üretilerek ekonomiye katkı sunacak ve yılda 120 milyon dolar döviz getirecektir. Proje kapsamında yapılacak üretim ile ülkemiz ekonomisine katkı sağlanacaktır.

Projenin yerel ve ulusal ekonomiye gerek doğrudan gerekse dolaylı olarak önemli etkisi olacağı aşikardır.